نيرو مندی - Nîrûmendî

Lugat-i Remzi نيرو مندی maddesi. Sayfa:915


Nîrûmendî Osmanlıca ne demek? Nîrûmendî osmanlıca anlamı, Nîrûmendî osmanlıca nasıl yazılır? Nîrûmendî osmanlıca yazılışı.. Nîrûmendî hakkında bilgi

نيرو مندی osmanlıca ne demek? نيرو مندی osmanlıca anlamı. نيرو مندی türkçe osmanlıca sözlük2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134 145 156 167 178 189 200 211 222 233 244 255 266 277 288 299 310 321 332 343 354 365 376 387 398 409 420