داء الشيب - Dâu'ş-Şeyb

Lugat-i Remzi داء الشيب maddesi. Sayfa:525


Dâu'ş-Şeyb Osmanlıca ne demek? Dâu'ş-Şeyb osmanlıca anlamı, Dâu'ş-Şeyb osmanlıca nasıl yazılır? Dâu'ş-Şeyb osmanlıca yazılışı.. Dâu'ş-Şeyb hakkında bilgi

داء الشيب osmanlıca ne demek? داء الشيب osmanlıca anlamı. داء الشيب türkçe osmanlıca sözlük3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278 289 300 311 322 333 344 355 366 377 388 399 410 421